VS-Gruppen och dess arbete

STvf:   VS-gruppen informerar


Pågående förrätning: 


Handlingar i ärendet publiceras löpande i Lantmäteriets e-tjänst för lantmäteriförrättningar. Du loggar in med användaruppgifter som du beställer från Lanmäteriet, eller med bankID.

Läs mer på www.lantmateriet.se/lantmateriforrattningar.